บอกลา 3 พัต ด้วยวิธีการซ้อมพัตระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ