สร้างความรู้สึกในการพัตต์ได้ดีด้วย stick เพียงอันเดียว